Arhive oznaka: mapiranje

Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Administrativne granice u Srbiji se obeležavaju relacijama koje sadrže linije granica i popunjavanjem svojstva

admin_level

Moguće vrednosti svojstva su:

4 – autonomne pokrajine
5 – statistički regioni
6 – okruzi
7 – gradovi
8 – opštine i gradske opštine
9 – naselja
10 – mesne zajednice

Pitanja i predloge u vezi ovog označavanja možete ostaviti na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=56153

Ovo je izvadak iz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Admin_level_10

Kartografisanje utvrđenja na mapi Srbije

Utvrđenja, tvrđave i drugi slični objekti su na OSM mapi Srbije uneti prilično šarenoliko. Ovde ću daći kratak pregled mogućih načina označavanja.

Utvrđeni gradovi se obeležavaju kao

historic=castle
castle_type=fortification

Utvrde koje nisu bile stalno naseljene osim smeštaja vojske se obeležavaju kao historic=fort.

To znači da bi trebalo prilikom obeležavanja malo istražiti i utvrditi da li je utvrženje bilo samo za vojnu posadu ili je imalo i stanovništva (ili je utvrđen manastir i slično).Kod nas se po pravilu sva utvrđenja nazivaju gradovi pa to može da izazove zabunu i treba pripaziti.

Postoji još jedan način obeležavanja čiji način upotrebe nije baš razjašnjen:

historic=archaeological_site
site_type=fortification

Logično je da se tvrđave obeležavaju tačkom kao historic=castle
castle_type=fortification ili historic=fort.

Po preporuci se tačka stavlja na sredinu objekta.

Pored tačke može se nacrtati i oblast (area) koja naznačava tačan oblik utvrđenja (ili više oblika) a koja pored prethodna dva načina označavanja može biti označen i kao

historic=archaeological_site
site_type=fortification

uz dodatno fortification_type=vrednost koji opisuje konkretnu namenu dela utvrđenja.

Ako se unosi više informativnih detalja o utvrđenju, to treba unositi samo za tačku.

Pregled utvrđenja unetih na OSM mapu Srbije možete videti na http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija-tvrdjave&view=LoadMap&shownamesr=on#8/44.200/21.000

Moguće dodatne oznake:

historic:civilization=* – civilizacija ili kultura koja je izgradila objekat
heritage=* – za objekat koji je registrovan kao kulturno nasleđe
tourism=attraction – za turističke atrakcije
ruins=* – da li je ruševina odnosno u kom je stanju objekat
description= – kratak opis objekta

Pitanja i predloge u vezi ovog označavanja možete ostaviti na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=70093

Radio-amaterske oznake “World Castles Award – WCA

Radio-amateri imaju poseban program promocije zamkova, tvrđava i drugih utvrđenih objekata, pod nazivom “World Castles Award – WCA”. Za to koriste poseben ozunakeobejkata koji su obuhvaćeni ovom aktivnošću.

Uključeni su i neke objekti na području Srbije, u relativno malom broju jer su slabo obeleženi. Ucrtavanje ovakvih objekata na OSM može itekako da pomogne da ih radio-amateri uključe u svoj program i promovišu.

Za obeležavanje objekata koji su u WCA programu upotrebljava se oznaka communication:amateur_radio:wca. U ovaj tag se upisuje oznaka reference objekta kako mu je dodeljena u okviru WCA programa.

 

Kartografisanje crkava, manastira i grobalja Srpske pravoslavne Crkve

Kod ucrtavanja srpskih pravoslavnih objekata na mapu treba to da se radi jednoobrazno.

Svi srpski pravoslavni objekti se označavaju sa:

religion: christian
denomination: serbian_orthodox

Naročito je važno da denomination ima vrednost serbian_orthodox. Pogrešno je da stoji bilo koja druga vrednost pa i samo orthodox.

Ako objekat ima naziv on se unosi uobičajeno:

name:sr – naziv ćirilicom
name:sr-Latn – naziv latinicom
name – naziv ćirilicom

Crkva

Crkva se unosi kao tačka (point) sa svojstvom:
amenity=place_of_worship
building=church

Pored ovoga se obavezno upisuju oznake za religion i denomination, a naziv ako je poznat.

Ako je crkva veća i značajnija, mogu se dodatno ucrtati konture objekta kao oblast (area) sa istim svojstvima kao i za crkvu.

Porta crkve, manastir i drugi otvoreni prostori koji su deo crkvenog objekta ili služe za verske obrede se ucertavaju kao oblasti sa svojstvom:

landuse=religious

Pored ovog svojstva se mogu popuniti i ostala svojstva kao za crkvu.

Crkva brvnara

Oznake koje je moguće koristiti za dodatno označavanje crkava brvnara:

building:material=wood
building:structure=wood frame
building:walls=wood
building:material:wood=logs

Manastir

Manastir se može ucrtati kao tačka i kao oblast koja obuhvata prostor manastira sa svim objektima u njemu sa svojstvom amenity=monastery.

Može se popuniti i tag community:gender jednom od tri vrednosti: male – muški, female – ženski, mixed – muško-ženski.

Groblje

Groblje se ucrtava kao tačka ili kao oblast. Na karti s razlikuju dve vrste grobalja. Ona koja se nalaze kao samostalni objekti, se označavaju kao landuse=cemetery. Ona koja se nalaze neposredno uz crkvu, kao deo celine, označavaju se kao amenity=grave_yard.

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Grob

Pojedinačan grob se može označiti sa cemetery=grave. Pored ove oznake može se dodati i name tag sa imenom pokojnika.

Istorijski značajan grob se može označiti kao historic=tomb. Ovako označen grob se može podrobnije opisati oznakom tomb=*. Moguće vrednosti za ovaj tag pogledajte na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dtomb

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Kod unosa podataka o grobovima nemojte upisivati lične podatke pokojnika koji nisu javno dostupni na samom grobu.

Potreba za globalnim ispravkama:

Mnogi srpski pravoslavni objekti u OSM mapi su nepravilno označeni sa religion=christian denomination=orthodox ili još lošije, samo sa religion=christian.

To treba ispravljati jer je ispravno samo označavanje religion=christian denomination=serbian_orthodox.

 

Svi predlozi za dopune i ispravke su dobrodošli u komentarima na forumu https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60813.