Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije

Za evidenciju i staranje o nepokretnim kulturnim dobrima Republike Srbije nadležan je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

On je objavio liste nepokretnih kulturnih dobara sa dodeljenim identifikacionim oznakama. Prilikom unosa ovih objekata na OpenStreetMap mapu Srbije treba uneti i te oznake, kako bi se omogućio lak prikaz i povezivanje podataka sa drugim izvorima.

Podaci o nepokretnim kulturnim dobrima nalaze se u  Informacionom sistemu o nepokretnim kulturnim dobrima.Podeljeni su u četiri grupe: spomenici kulture, prostorno-istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta, kao i u dve grupe po značaju: dobra od izuzetnog značaja i dobra od velikog značaja.

Isti podaci su vam na raspolaganju u preformatiranom obliku, prilagođenom za lakšu upotrebu na https://www.osmsrbija.iz.rs/nkd/.

Nakon što upišete sam objekat treba da podesite tag heritage. On naznačava nivo zaštite i može da bude heritage=1 ako je objekat uvršćen na listu svetske baštine a heritage=2 ako je zaštićen na nivou naše zemlje.

Za kulturna dobra u Srbiji najvažnija su dva taga: ref:RS:nkd i heritage:RS:criteria.

ref:RS:nkd treba da sadrži jedinstvenu oznaku pokretnog kulturnog dobra.

Ove oznake se nalaze u tabeli na https://www.osmsrbija.iz.rs/nkd/. Izvor su zvanični otvoreni podaci o nepokretnim kulturnim dobrima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

U tabeli se u koloni nkd nalaze oznake koje se sastoje od slovnog i brojčanog dela. Izvorno ove oznake su ćirilične ali za potrebe OSM ih preslovljavamo na latinicu, tako kako stoji u ovoj koloni.

heritage:RS:criteria treba da sadrži oznaku značaja nepokretnog kulturnog dobra. Taj podatak ćete naći u koloni importance.

Ako je kulturno dobro od izuzetnog značaja onda upisujete tag heritage:RS:criteria=exceptional, a ako je kulturno dobro od velikog značaja onda upisujete tag heritage:RS:criteria=great.

Pored ovih podataka možete uneti i podatak o operatoru pomoću taga heritage:operator. Operator je entitet koji urpavlja objektom. To ne mora biti azvod za zaštitu koji je nadležan za zaštitu, već može biti neka druga istitucija na primer muzej, ili vlasnik objekta.

Pregled tagova koji se upotrebljavaju za označavanje kulturnih dobara:

OznakaVrednostiOpis
boundary=protected_area
protect_class22, 9822 -Nacionalni nivo zaštite
98 - Uvršćeno u svetsku baštinu
heritage=*1,21 - Svetska baština
2 - Nacionalni nivo zaštite
name=* name:sr=* name:sr-Latn=**Naziv, prema uobičajenim pravilim označavanja u Srbiji
heritage:operator=**Operator (upisati zkraćenu oznaku tabele), entitet koji upravlja kulturnim dobrom. obratite pažnju da institucija koja je nadležna za zaštitu kulturnog dobra ne mora da njime i upravlja i obične to i ne čini, već to čini neko drugi.
ref:RS:nkd=*XXXnnnZvanična identifikaciona oznaka kulturnog dobra prema registru Republičkog zavoda za zaštitu somenika kulture
heritage:RS:criteria=*great|exceptionalZnačaj prema zvaničnoj klasifikaciji Republičkog zavoda za zaštitu somenika kulture:

exceptional - nepokretno dobro od izuzetnog značaja
great - nepokretno dobro od velikog značaja)

Ako kulturnom dobru nije dodeljena ova kalsifikacija onda se ova oznaka ne popunjava.
heritage:website=*http...Adresa internet prezentaciej posvećene ovom kulturnom dobru
heritage:RS:inscription_date=*YYYY-MM-DDDatum kada je kulturno dobro uvršćeno u Registar nepokretnih kulturnih dobara Republike Srbije

Ako je kulturno dobro uvršćeno u svetsku baštinu tada se dodatno označava sa

ref:whc={WHC oznaka kulturnog dobra}
whc:criteria=(i),(ii),(iii)…(ix),(x)
whc:inscription_date={YYY-MM-DD}

Detaljan opis unosa ovih podataka u OpenStreetMap je dat na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:heritage#Serbia.

Diskusiju u vezi ovoga možete pratiti na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=73277.

Kulturna dobra koja su već uneta u OSM bazu možete pregledati i editovati na http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija%2Fnepokretna-kulturna-dobra.

Upotreba https://www.osmsrbija.iz.rs/nkd/

Ovaj alat sadrži sve dostupne podatke o nepokretnim kulturnim dobrima, povezane i sastavljene u jednu celinu. To olakšava pregled i pristup podacima.

Tabela sadrži i vezi sa OSM bazom, ako je objekat već unesen u OSM i povezan.

Opis značajnih kolona:

nkd – identifikator nepokretnog kulturnog dobra, normalizovan u latinicu i bez znakova razmaka. Ovaj podatak se upisuje u OSM tag ref:RS:nkd.

name – predloženi naziv nepokretnog kulturnog dobra.Ima više izvora za naziv koji se ne slažu u potpunosti, pa ovo polje predstavlja samo predlog.

Nije dobro da ga samo prepišete. Pre nego što upišete naziv u OSM bazu proverite sadržaj polja mon_name, rzzsk_name, rgz_name, mon_description, rzzsk_description i rgz_description pa iz svega toga zaključite šta treba da se upiše u OSM bazu.

Pored ovog polja treba proveriti i description, Moguće je da treba proveriti i druge izvore dabi se odredio tačan naziv koji treba upisati u OSM. Naziv objekta se upisuje u OSM tag name. Ako postoji potreba upotrebite i tag alt_name.

importance – značaj nepokretnog kulturnog dobra. Ovaj podatak se upisuje u OSM tag heritage:RS:criteria. Ukoliko je polje prazno onda ni u OSM ne treba da postoji ovaj tag.

inscription_date – datum upisa u registar nepokretnih kulturnih dobara. Prepisati u OSM tag heritage:RS:inscription_date.

osm_id – ako postoji veza sa podacima u OSM bazi, u ovoj koloni imate linkove ka tom objektu u editorima ID i Level0.

osm_* – polja sa ovim prefiksom su preuzeta iz OSM baze. U njima može da se vidi ako su ti podaci već popunjeni.

whc_* – polja sa ovim prefiksom su preuzeti iz Unesko baze. Treba ih upotrebiti za označavanje nepokretnih kulturnih dobara koja su uvršćena u svetsku baštinu.

website – veza sa bazom podataka o nepokretnim kulturnim dobrima na https://nasledje.gov.rs. Klik na link otvara stranicu na ovomsajtu sa podacima o neorketnom kulturnom dobru. Ta stranica ima proširen skup podataka o objektu. Prepisati u OSM tag heritage:website i website.

wikipedia – veza sa zapisom na Vikipediji. Prepisati u OSM tag wikipedia.

wikidata – veza sa zapisom na Vikidata. Prepisati u OSM tag wikidata.

protect_class – veza sa zapisom na Vikidata. Prepisati u OSM tag protect_class. Ako je nepokretno kulturno dobro uvršćeno u svetsku baštinu onda se u OSM u tag protect_class upisuje vrednost 98. U svim ostalim slučajeviam se upisuje vrednost 22. Nepokretna kulturna dobra koja su uvršćena u svetsku baštinu su  prikazana u tabeli World Heritage in Serbia.

heritage – veza sa zapisom na Vikidata. Prepisati u OSM tag heritage. Ako je nepokretno kulturno dobro uvršćeno u svetsku baštinu onda se u OSM u tag heritage upisuje vrednost 1. U svim ostalim slučajeviam se upisuje vrednost 2. Nepokretna kulturna dobra koja su uvršćena u svetsku baštinu su  prikazana u tabeli World Heritage in Serbia.

location – geografski položaj nepokretnog kulturnog dobra. Koordinate sadrže link ka toj lokaciji u OSM. Kada se klikne otvara se OSM mapa na toj lokaciji a objekat je prikazan crvenom tačkom. Kada se klikne na tu tačku dobijaju se pripremljeni tagoviu polju sa desen strane. Prebacite prikaz tagova u tekst oblik i tada možete da ih iskopirate i nakon toga prilepite na stvarni objekat u OSM. To vam znatno olakšava unos poataka. Ipak, pre kopiranja proverite podatke, naročito name tag.

 

2 mišljenja na „Unos nepokretnih kulturnih dobara na mapu Srbije“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *