Arhive oznaka: religija

Kartografisanje crkava, manastira i grobalja Srpske pravoslavne Crkve

Kod ucrtavanja srpskih pravoslavnih objekata na mapu treba to da se radi jednoobrazno.

Svi srpski pravoslavni objekti se označavaju sa:

religion: christian
denomination: serbian_orthodox

Naročito je važno da denomination ima vrednost serbian_orthodox. Pogrešno je da stoji bilo koja druga vrednost pa i samo orthodox.

Ako objekat ima naziv on se unosi uobičajeno:

name:sr – naziv ćirilicom
name:sr-Latn – naziv latinicom
name – naziv ćirilicom

Crkva

Crkva se unosi kao tačka (point) sa svojstvom:
amenity=place_of_worship
building=church

Pored ovoga se obavezno upisuju oznake za religion i denomination, a naziv ako je poznat.

Ako je crkva veća i značajnija, mogu se dodatno ucrtati konture objekta kao oblast (area) sa istim svojstvima kao i za crkvu.

Porta crkve, manastir i drugi otvoreni prostori koji su deo crkvenog objekta ili služe za verske obrede se ucertavaju kao oblasti sa svojstvom:

landuse=religious

Pored ovog svojstva se mogu popuniti i ostala svojstva kao za crkvu.

Crkva brvnara

Oznake koje je moguće koristiti za dodatno označavanje crkava brvnara:

building:material=wood
building:structure=wood frame
building:walls=wood
building:material:wood=logs

Manastir

Manastir se može ucrtati kao tačka i kao oblast koja obuhvata prostor manastira sa svim objektima u njemu sa svojstvom amenity=monastery.

Može se popuniti i tag community:gender jednom od tri vrednosti: male – muški, female – ženski, mixed – muško-ženski.

Groblje

Groblje se ucrtava kao tačka ili kao oblast. Na karti s razlikuju dve vrste grobalja. Ona koja se nalaze kao samostalni objekti, se označavaju kao landuse=cemetery. Ona koja se nalaze neposredno uz crkvu, kao deo celine, označavaju se kao amenity=grave_yard.

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Grob

Pojedinačan grob se može označiti sa cemetery=grave. Pored ove oznake može se dodati i name tag sa imenom pokojnika.

Istorijski značajan grob se može označiti kao historic=tomb. Ovako označen grob se može podrobnije opisati oznakom tomb=*. Moguće vrednosti za ovaj tag pogledajte na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dtomb

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Kod unosa podataka o grobovima nemojte upisivati lične podatke pokojnika koji nisu javno dostupni na samom grobu.

Potreba za globalnim ispravkama:

Mnogi srpski pravoslavni objekti u OSM mapi su nepravilno označeni sa religion=christian denomination=orthodox ili još lošije, samo sa religion=christian.

To treba ispravljati jer je ispravno samo označavanje religion=christian denomination=serbian_orthodox.

 

Svi predlozi za dopune i ispravke su dobrodošli u komentarima na forumu https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60813.