Arhive kategorija: Uređivanje mape

Kartografisanje administrativnih granica na mapi Srbije

Administrativne granice u Srbiji se obeležavaju relacijama koje sadrže linije granica i popunjavanjem svojstva

admin_level

Moguće vrednosti svojstva su:

4 – autonomne pokrajine
5 – statistički regioni
6 – okruzi
7 – gradovi
8 – opštine i gradske opštine
9 – naselja
10 – mesne zajednice

Pitanja i predloge u vezi ovog označavanja možete ostaviti na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=56153

Ovo je izvadak iz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Template:Admin_level_10

Kartografisanje utvrđenja na mapi Srbije

Utvrđenja, tvrđave i drugi slični objekti su na OSM mapi Srbije uneti prilično šarenoliko. Ovde ću daći kratak pregled mogućih načina označavanja.

Utvrđeni gradovi se obeležavaju kao

historic=castle
castle_type=fortification

Utvrde koje nisu bile stalno naseljene osim smeštaja vojske se obeležavaju kao historic=fort.

To znači da bi trebalo prilikom obeležavanja malo istražiti i utvrditi da li je utvrženje bilo samo za vojnu posadu ili je imalo i stanovništva (ili je utvrđen manastir i slično).Kod nas se po pravilu sva utvrđenja nazivaju gradovi pa to može da izazove zabunu i treba pripaziti.

Postoji još jedan način obeležavanja čiji način upotrebe nije baš razjašnjen:

historic=archaeological_site
site_type=fortification

Logično je da se tvrđave obeležavaju tačkom kao historic=castle
castle_type=fortification ili historic=fort.

Po preporuci se tačka stavlja na sredinu objekta.

Pored tačke može se nacrtati i oblast (area) koja naznačava tačan oblik utvrđenja (ili više oblika) a koja pored prethodna dva načina označavanja može biti označen i kao

historic=archaeological_site
site_type=fortification

uz dodatno fortification_type=vrednost koji opisuje konkretnu namenu dela utvrđenja.

Ako se unosi više informativnih detalja o utvrđenju, to treba unositi samo za tačku.

Pregled utvrđenja unetih na OSM mapu Srbije možete videti na http://editor.osmsrbija.iz.rs/?dataset=srbija-tvrdjave&view=LoadMap&shownamesr=on#8/44.200/21.000

Moguće dodatne oznake:

historic:civilization=* – civilizacija ili kultura koja je izgradila objekat
heritage=* – za objekat koji je registrovan kao kulturno nasleđe
tourism=attraction – za turističke atrakcije
ruins=* – da li je ruševina odnosno u kom je stanju objekat
description= – kratak opis objekta

Pitanja i predloge u vezi ovog označavanja možete ostaviti na forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=70093

Radio-amaterske oznake “World Castles Award – WCA

Radio-amateri imaju poseban program promocije zamkova, tvrđava i drugih utvrđenih objekata, pod nazivom “World Castles Award – WCA”. Za to koriste poseben ozunakeobejkata koji su obuhvaćeni ovom aktivnošću.

Uključeni su i neke objekti na području Srbije, u relativno malom broju jer su slabo obeleženi. Ucrtavanje ovakvih objekata na OSM može itekako da pomogne da ih radio-amateri uključe u svoj program i promovišu.

Za obeležavanje objekata koji su u WCA programu upotrebljava se oznaka communication:amateur_radio:wca. U ovaj tag se upisuje oznaka reference objekta kako mu je dodeljena u okviru WCA programa.

 

Kartografisanje crkava, manastira i grobalja Srpske pravoslavne Crkve

Kod ucrtavanja srpskih pravoslavnih objekata na mapu treba to da se radi jednoobrazno.

Svi srpski pravoslavni objekti se označavaju sa:

religion: christian
denomination: serbian_orthodox

Naročito je važno da denomination ima vrednost serbian_orthodox. Pogrešno je da stoji bilo koja druga vrednost pa i samo orthodox.

Ako objekat ima naziv on se unosi uobičajeno:

name:sr – naziv ćirilicom
name:sr-Latn – naziv latinicom
name – naziv ćirilicom

Crkva

Crkva se unosi kao tačka (point) sa svojstvom:
amenity=place_of_worship
building=church

Pored ovoga se obavezno upisuju oznake za religion i denomination, a naziv ako je poznat.

Ako je crkva veća i značajnija, mogu se dodatno ucrtati konture objekta kao oblast (area) sa istim svojstvima kao i za crkvu.

Porta crkve, manastir i drugi otvoreni prostori koji su deo crkvenog objekta ili služe za verske obrede se ucertavaju kao oblasti sa svojstvom:

landuse=religious

Pored ovog svojstva se mogu popuniti i ostala svojstva kao za crkvu.

Crkva brvnara

Oznake koje je moguće koristiti za dodatno označavanje crkava brvnara:

building:material=wood
building:structure=wood frame
building:walls=wood
building:material:wood=logs

Manastir

Manastir se može ucrtati kao tačka i kao oblast koja obuhvata prostor manastira sa svim objektima u njemu sa svojstvom amenity=monastery.

Može se popuniti i tag community:gender jednom od tri vrednosti: male – muški, female – ženski, mixed – muško-ženski.

Groblje

Groblje se ucrtava kao tačka ili kao oblast. Na karti s razlikuju dve vrste grobalja. Ona koja se nalaze kao samostalni objekti, se označavaju kao landuse=cemetery. Ona koja se nalaze neposredno uz crkvu, kao deo celine, označavaju se kao amenity=grave_yard.

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Grob

Pojedinačan grob se može označiti sa cemetery=grave. Pored ove oznake može se dodati i name tag sa imenom pokojnika.

Istorijski značajan grob se može označiti kao historic=tomb. Ovako označen grob se može podrobnije opisati oznakom tomb=*. Moguće vrednosti za ovaj tag pogledajte na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:historic%3Dtomb

Ostala polja se popunjavaju kao i za druge objekte.

Kod unosa podataka o grobovima nemojte upisivati lične podatke pokojnika koji nisu javno dostupni na samom grobu.

Potreba za globalnim ispravkama:

Mnogi srpski pravoslavni objekti u OSM mapi su nepravilno označeni sa religion=christian denomination=orthodox ili još lošije, samo sa religion=christian.

To treba ispravljati jer je ispravno samo označavanje religion=christian denomination=serbian_orthodox.

 

Svi predlozi za dopune i ispravke su dobrodošli u komentarima na forumu https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=60813.

Inicijativa za mapiranje kamera za video nadzor na javnim mestima

U javnosti je u poslednje vreme porasla zabrinutost zbog postavljanja velikog broja kamera za video nadzor, a naročito otkako su na javnim mestima postavljene i kamera sa mogućnostima prepoznavanja lica osoba i registarskih tablica na automobilima.

Na sajtu hiljade.kamera.rs je pokrenuta građanska inicijativa da se kamere za video nadzor na javnim mestima mapiraju. i zaista svakodnevno stižu podaci koje sakupljaju građani na terenu. Takođe se koriste i zvanični, javno dostupni podaci iz MUP Srbije.

OpenStritMap omogućava da se kamere za video nadzor mapiraju i postoje programi za navigaciju koji te informacije iz mape koriste. OpenSrritMap Srbija se pridružila ovoj inicijativi sa namerom da se svi podaci o kamerama ubeleže na mapu Srbije.

Svi dogovori i uputstva oko ucrtavanja kamera se odvijaju na forumu OSM Srbija. Pridružite se.

MappingSerbia šabloni za označavanje objekata na mapi

Pre nego što se upustite u ucrtavanje na OSM kartu, a naročito u menjanje već ucrtanog, dobro proverite podatke sa kojima radite. Crtanje karte je ozbiljan posao kome treba da pristupite maksimalno odgovorno. Nemojte unositi podatke za koje niste sigurni da su tačni i nemojte ih unositi na način koji nije u skladu sa pravilima i običajima koji se već primenjuju.

Manja je šteta da ne ucrtate nešto na mapu nego ako to ucrtate pogrešno.

Objekti na OSM karti se označavaju prema definisanim osobinama karata. Ove osobine su raznovrsne i kompleksne tako da umeju da budu zbunjujuće za manje iskusne, ali i da dovedu do toga da isti objekti na različitim delovima karte budu različito označeni.

MappingSerbia lista predstavlja skup karakterističnih objekata na teritoriji Srbije, koji su predmet crtanja OSM karte Srbije, sa predloženim standardizovanim načinima obeležavanja. To će obezbediti jednoobrazno označavanje objekata na karti Srbije.

Listu možete pogledati na https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Serbia/Mapping_Serbia

Možete preuzeti i JOSM MappingSerbia Preset koji sadrži šablone za označavanje objekata. Snimite datoteku na računar i u JOSM ga uključite u Active Presets u opciji Preferences > Map Settings > TaggingPresets.

Ako niste sigurni, pogledajte na karti kako su drugi ucrtavali iste ili slične objekte i pitajte na forumu: http://forum.openstreetmap.org/viewforum.php?id=62

Usaglašavanje OSM mape sa podacima Republičkog geodetskog Zavoda Srbije

Republički geodetski zavod Srbije je otvorio deo svojih podataka. Oni su sada javno dostupni i slobodni za upotrebu.

Za sada je otvoren registar prostornih jedinica, to jest administrativnih granica. Ovo je za OSM Srbija veoma značajno i već smo pristupili usaglašavanju OSM mape sa podacima RGZ, tako da će mapa dobiti na tačnosti i kvalitetu.

Aktivnosti oko ažuriranja administrativnih granica možete pratiti na našem forumu: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=68288.